Beskrivelse

High Performance Team

“If you can dream it – You can do it!” Walt Disney

Når vi arbejder med udvikling af teamet sætter vi fokus på hvordan alle i teamet kan blive mere motiveret, engageret og effektive, hvis I træner Jer i at fokusere på, både individuelt og i forhold til samarbejdet i teamet, hvad der er Jeres faglige og personlige styrker. Vi hjælper jer med at finde styrkerne og træne jer i, at bruge denne viden til at forbedre resultaterne. Hvad så med svaghederne? Her er det vigtigt at forstå hvordan det rigtige fokus og den rigtige brug af styrkerne kan kompenserer for eventuelle mangler og udfordringer i teamet.

Kort sagt hjælper kurset Jer i at finde og udvikle Jeres styrker og succeser til at skabe fremdrift og udvikling. Kurset gennemgår dels en fast struktur, men tager også sit udgangspunkt i Jeres teams aktuelle udviklingsbehov.

Udbyttet af kurset
Udbyttet er en udvikling af teamets kompetencer, samt indsigt og en række brugbare og værktøjer, der kan bruges til at tænke og handle styrke- og ressourceorienteret. Typiske temaer, kurset kan suppleres med, er f.eks. kommunikationen i teamet, eller den gensidige respekt, tillid, roller, opgaver og ansvarsforståelsen eller helt grundlæggende at få de fælles værdier eller en fælles ”teamspirit” på plads i teamet eller i afdelingen.

Kursets indhold
Gennem undervisning, træning, øvelser, og feedback får alle i teamet en meget grundig forståelse af egne, andres og teamets ressourcer og udfordringer. Desuden får alle:

  • Et brugbart indblik i teamets styrker, succesfaktorer & udviklingsbehov i teamet
  • En konkret forståelse for, hvad løsningsfokuseret og anerkendende tænkning er, og hvordan den bruges til at skabe et endnu bedre og mere effektivt samarbejde i Jeres team
  • Indsigt og værktøjer til selv at arbejde videre med egne styrker

Kursets 4 faser:

HPDT PIC

I første fase sætter vi et analyserende fokus på de aktuelle udfordringer, som teamet ønsker at forbedre sig på. Hvad er status og hvilke mål ønsker I at sætte for forløbet? Hvilke styrker og drømme eksisterer lige nu, og hvad skal der til for at disse accelereres. Dette gøres dels via et analyserende blik på teamet og senere i samarbejdet med teamet. Hvorved der skabes konsensus om målene.

I anden fase bruger vi undervisning og “aktiv læring”. Det teoretiske udgangspunkt er indsigt i gruppepsykologi og videnskabelige undersøgelser af High Performance Team Work. Herefter arbejder vi med, hvordan man i dagligdagen i arbejdsprocessen, helt konkret handler styrke og løsningsorienteret i jeres team. Øvelserne har forskellig karakter, så de forskellige faglige og persontypers kompetencer kommer i spil. Hermed sættes der fokus på de forskelligheder, der kan styrke teamets samlede performance, hvis de bruges rigtigt.

I tredje fase sætter vi et analyserende blik på de indsigter i har fået via den aktive læring og sætter dem i forhold til målene. På baggrund af analysen skaber vi en handleplan for hvordan I i fremtiden kan nå Jeres mål og fremadrettet kan forbedre endnu mere på dem.

I fjerde fase følges der op på målene og succeserne der er nået. Denne fase er ekstremt vigtig og overses ofte, med det resultat at de nye mål ikke nås, lægges til side og glemmes.

Vi tager i arbejdet med jeres team udgangspunkt I vores egen High Performance Dream Team model. Denne model er udviklet på baggrund af videnskabelig evidens og vores erfaringer gennem 17 års arbejde med udvikling teams.

hpdt model

Kursets form
Kurset tilbydes I forskellige former.

Teoretisk og metodisk baggrund
Der tages udgangspunkt i en lang række teorier og metoder, men vi er funderet i den systemiske organisationsudviklings tænkning, samt aktiv læring og positiv psykologi. Det er vores erfaring at denne cocktail har stor indvirknings kraft og er god til at skabe positive effektfulde resultater.

Kurset pris
Kontakt os og få et godt tilbud.